(+48) 536 706 806
biuro@ozebiznes.pl
0,00 
Zależy Ci na niższych rachunkach?
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
  1. Postanowienia ogólne

Sklep Internetowy jest prowadzony pod adresem http://ozebiznes.pl przez  ECONURT TRADE z siedzibą w Cierpicach

Sklep Internetowy jest platformą teleinformatyczną umożliwiającą Usługobiorcy zapoznanie się z Towarami Sprzedawcy, w tym z cenami i dostępnością Towarów, zawarcie Umowy sprzedaży, a także zawarcie umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną, o których mowa w Regulaminie.

Sklep Internetowy prowadzony jest zgodnie z Regulaminem.

  1. Definicje i dane kontaktowe

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

2.1 Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.2 Hasło - ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji (identyfikacji Usługobiorcy) w trakcie logowania się do Konta, samodzielnie określany przez Usługobiorcę podczas rejestracji Konta.

2.3 Klauzule - zgody w formie tzw. checkboxów dostępne na stronie Sklepu Internetowego na etapie rejestracji Konta lub przy składaniu zamówienia bez logowania się, których zaznaczenie oznacza odrębnie - zapoznanie się i akceptację przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu, OWS i Polityki Prywatności, a także wyrażenie zgody na wystawianie przez Sprzedawcę faktur w formie elektronicznej i przesyłanie ich za pośrednictwem poczty elektronicznej, zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym oraz zgodę na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną.

2.4 Konto - funkcjonalność Sklepu Internetowego, polegającą na udostępnieniu funkcjonalności informatycznych Sklepu Internetowego pozwalających na wprowadzenie i przechowywanie danych Usługobiorcy, zapisywanie informacji o czynnościach dokonywanych przez Usługobiorcę oraz pozwalających na pełne korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym wysłanie do Sprzedawcy Zapytania, zapoznanie się z ofertami przygotowanymi przez Sprzedawcę w odpowiedzi na przesłane przez Usługobiorcę Zapytanie, składanie zamówień na Towary i zawieranie umowy o Towary, dostęp do faktur dotyczących zakupów dokonanych w Sklepie internetowym, sprawdzanie statusu swoich zamówień, kwoty dostępnego limitu kredytowego. Dostęp do Konta Klienta jest możliwy po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu. Osoba zakładająca Konto w imieniu osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej oświadcza, że jest upoważniona do działania w imieniu tej osoby.

2.5 Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową osoby fizycznej;

2.6 Koszyk - funkcjonalność Sklepu Internetowego umożliwiająca Usługobiorcy weryfikację wybranych do zakupu Towarów oraz modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilości Towarów, adresu dostawy, danych do faktury, sposobu dostawy, formy płatności. Usługobiorca ma możliwość zapisywania wielu Koszyków i późniejszego ich wczytywania oraz modyfikacji, a także przenoszenia danych zamówienia zapisanych w poszczególnych Koszykach do Koszyka głównego.

2.7 Login - adres poczty elektronicznej Usługobiorcy używany podczas rejestracji Konta i każdorazowego korzystania z Konta.

2.8 Newsletter - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2016 r., poz. 1030 ze zmianami) pochodzące od Usługodawcy, wysyłane Usługobiorcy drogą elektroniczną.

2.9 Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) - zbiór ogólnych warunków stanowiących element treści każdej Umowy sprzedaży. OWS stanowią ponadto integralną część Regulaminu i są dostępne na stronie Sklepu Internetowego.

2.10 Schowek –funkcjonalność Sklepu Internetowego umożliwiającą tworzenie własnej listy Towarów i jej modyfikacji, która po zalogowaniu Klienta jest zachowywana do czasu ponownego logowania.

2.11 Sklep Internetowy - system stron www udostępniany i działający pod adresem domeny https://ozebiznes.pl/ i domenami podległymi, z wykorzystaniem którego Sprzedawca sprzedaje za pośrednictwem sieci Internet Towary znajdujące się w jego ofercie.

2.12 Sprzedawca - przedsiębiorca korzystający ze Sklepu Internetowego w celu zaproszenia Usługobiorców do zawierania Umów sprzedaży. Dane Sprzedawcy znajdują się w Ogólnych Warunkach Sprzedaży (OWS).

2.13 Towary - ogół rzeczy ruchomych sprzedawanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

2.14 Usługa - usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2016 r., poz. 1030 ze zmianami), na zasadach określonych w Regulaminie.

2.15 Usługobiorca - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Sklepu Internetowego.

2.16 Usługodawca - ECONURT TRADE z siedzibą w Cierpicach, e-mail: biuro@ozebiznes.pl

2.17 Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. W przypadku Konsumentów, umowa sprzedaży zawierana pomiędzy Sprzedawcą i Konsumentem za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Na treść Umowy sprzedaży składa się treść zamówienia oraz OWS. Postanowienia niniejszego Regulaminu, Polityki prywatności oraz zaznaczonych przez Usługobiorcę Klauzul mają zastosowanie do Umowy sprzedaży w odpowiednim zakresie.

2.18 Zapytanie - funkcja dostępna na stronie Sklepu Internetowego za pośrednictwem przycisku „Zapytanie” umożliwiająca skierowanie do Sprzedawcy prośby o przygotowanie oferty dotyczącej Towarów niedostępnych standardowo za pośrednictwem Sklepu Internetowego, lub przygotowania oferty sprzedaży na innych warunkach cenowych lub dotyczących kosztu transportu, niż dostępne dla tego Klienta na zasadach obowiązujących go w Sklepie Internetowym.

  1. Zawieranie i wykonywanie umów o świadczenie Usługi drogą elektroniczną

3.1. Usługodawca za pośrednictwem Sklepu Internetowego świadczy Usługi drogą elektroniczną. Usługi świadczone drogą elektroniczną są nieodpłatne.

3.2. Usługi świadczone drogą elektroniczną, o których mowa w punkcie 3.1. polegają na udostępnieniu Usługobiorcy wszelkich funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym umożliwiających zawarcie za pośrednictwem Sklepu Internetowego Umowy sprzedaży, a w szczególności polegają na:

3.2.1. udostępnianiu na indywidualne żądanie Usługobiorcy informacji umieszczonych w ramach Sklepu Internetowego poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL, w tym informacji dotyczących Sprzedawcy i Towarów oraz informacji dotyczących sposobu zawarcia Umowy sprzedaży i jej wykonania;

3.2.2. umożliwieniu na indywidualne żądanie Usługobiorcy komunikacji w celu zawarcia umowy, w tym złożenia zamówienia, w szczególności za pośrednictwem formularza zamówienia;

3.2.3. umożliwieniu Usługobiorcy zawarcia za pośrednictwem Sklepu Internetowego Umowy sprzedaży, w tym umożliwieniu uzgodnienia warunków umowy, ustalenia ceny za Towar i kosztów wysyłki;

3.2.4. dodawaniu Towarów do Schowka umożliwiającego tworzenie własnej listy Towarów i jej modyfikacji, która po zalogowaniu Usługobiorcy jest zachowywana do czasu ponownego logowania;

3.2.5. prezentacji Towarów sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

3.2.6. umożliwieniu pozostałego kontaktu z Usługodawcą i Sprzedawcą, w szczególności za pośrednictwem usługi formularza kontaktowego,

3.2.7. dostarczaniu Usługobiorcy informacji handlowych – Newsletter, jeżeli Usługobiorca wyraził na to zgodę;

3.2.8. udostępnieniu w Sklepie Internetowym formularza odstąpienia od umowy.

3.3. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługodawca, świadczy w szczególności następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:

3.3.1. Konto;

3.3.2. formułę „Gość”;

3.3.3. usługę Zapytanie;

3.3.4. udostępnienie Treści;

3.3.5. usługę Newsletter;

3.3.6. usługę formularz kontaktowy;

3.3.7. formularz odstąpienia od umowy.

3.4. Do zawarcia umowy o Konto dochodzi przez założenie Konta w ramach procedury rejestracji opisanej poniżej. Do zawarcia umowy o inne Usługi świadczone drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Usługobiorcę korzystania z danej Usługi świadczonej drogą elektroniczną tj. poprzez przystąpienie do korzystania z danej funkcjonalności Sklepu Internetowego. Korzystanie przez Usługobiorcę z Usługi świadczonej drogą elektroniczną odbywa się na zasadach wskazanych w Regulaminie.

3.5. Umowa o Konto.

3.2.1. Usługobiorca może utworzyć w Sklepie internetowym Konto. W celu utworzenia Konta, Usługobiorca wypełnia stosowny formularz rejestracyjny dostępny na stronie Sklepu internetowego poprzez wprowadzenie wymaganych przez Usługodawcę danych. Do utworzenia Konta wymagane jest uzupełnienie wszystkich pól oznaczonych „*”, przy czym oznaczone „*” są jedynie pola dotyczące danych niezbędnych do nawiązania ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o posiadanie Konta. Podczas rejestracji Konta, Usługobiorca wprowadza Login oraz samodzielnie określa Hasło. Do zarejestrowania Konta wymagane jest ponadto zaakceptowanie przez Usługobiorcę treści Regulaminu, OWS oraz Polityki prywatności. Usługobiorca akceptując treść Regulaminu, OWS oraz Polityki prywatności poprzez zaznaczenie odpowiednich checkboxów oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, OWS oraz Polityką prywatności i zobowiązuje się do ich stosowania oraz, że podane przez niego dane są zgodne ze stanem faktycznym, a także nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich. Usługobiorca nie ma obowiązku akceptowania pozostałych Klauzul dostępnych na etapie rejestracji Konta. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, zaznaczeniu stosownych Klauzul oraz kliknięciu na przycisk „Zarejestruj”, na adres poczty elektronicznej podany przez Usługobiorcę podczas rejestracji Konta, Usługodawca wysyła wiadomość zawierającą informację o utworzeniu Konta. Warunkiem dokończenia procesu rejestracji Konta jest potwierdzenie tego faktu poprzez kliknięcie przez adresata tej wiadomości na link dołączony do ww. wiadomości.

3.2.2. Konto jest przypisane do Usługobiorcy. Usługobiorca ma prawo do rejestracji tylko jednego Konta.

3.2.3. Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się do niego podając odpowiednie Login i Hasło. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za skutki udostępniania Loginu i Hasła osobom trzecim.

3.3. Formuła „Gość”.

3.3.1. Do złożenia zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży nie jest wymagane założenie Konta. Usługobiorca może dokonać zakupu Towarów w Sklepie Internetowym w formule „Gość”. W takim przypadku, Usługobiorca przed złożeniem zamówienia, zobowiązany jest wypełnić formularz elektroniczny dostępny w Sklepie Internetowym poprzez wprowadzenie wymaganych przez Usługodawcę danych koniecznych dla identyfikacji Usługobiorcy oraz zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży. Do złożenia zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży w formule „Gość” wymagane jest uzupełnienie wszystkich pól oznaczonych „*”, przy czym oznaczone „*” są jedynie pola dotyczące danych niezbędnych do złożenia zamówienia, zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Do złożenia zamówienia i zawarcia Umowy sprzedaży w formule „Gość” wymagane jest ponadto zaakceptowanie przez Usługobiorcę treści Regulaminu, OWS oraz Polityki prywatności. Usługobiorca akceptując treść Regulaminu, OWS oraz Polityki prywatności poprzez zaznaczenie odpowiednich checkboxów oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem, OWS oraz Polityką prywatności i zobowiązuje się do ich stosowania oraz, że podane przez niego dane są zgodne ze stanem faktycznym, a także nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich. Usługobiorca nie ma obowiązku akceptowania pozostałych Klauzul.

3.3.2. Każdorazowe wypełnienie formularza elektronicznego umożliwiającego złożenie zamówienia i zawarcie Umowy sprzedaży w formule „Gość” jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy danym Usługobiorcą, a Usługodawcą nowej umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.

3.4. Usługodawca umożliwia Sprzedawcy poprzez Sklep Internetowy prezentowanie jego Towarów i ich cen. Informacje o Towarach wyświetlane w Sklepie Internetowym w zakresie ceny oraz dostępności Towaru nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

3.5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę korzystającego z Usługi świadczonej drogą elektroniczną treści o charakterze bezprawnym.

3.6. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.

  1. Rozwiązanie oraz odstąpienie od umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną

4.1. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z danej Usługi świadczonej drogą elektroniczną. Rozwiązanie umowy o korzystanie z danej Usługi świadczonej drogą elektroniczną dokonuje się poprzez zaprzestanie korzystania z danej funkcjonalności Sklepu Internetowego. W takim przypadku umowa o korzystanie z Usługi świadczonej drogą elektroniczną rozwiązuje się bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń stron, z zastrzeżeniem punktów poniżej.

4.2. Usługobiorca może rozwiązać umowę o Konto w każdym czasie bez wskazywania przyczyn. Rozwiązanie umowy o Konto przez Usługobiorcę następuje poprzez wysłanie oświadczenia woli w sprawie usunięcia Konta w dowolny sposób zapewniający jego doręczenie Usługodawcy, w szczególności poprzez przesłanie oświadczenia pocztą elektroniczną na adres: biuro@ozebiznes.pl. lub w formie pisemnej na adres: ECONURT TRADE ul. Spokojna 12, 87-165 Cierpice.

4.3. Rozwiązanie przez Usługobiorcę umowy o Konto nie ma wpływu na obowiązek wykonania Umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego do czasu otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia woli w sprawie usunięcia Konta.

4.4. W przypadku rozwiązania umowy o Konto, Konto danego Usługobiorcy przestaje być aktywne i dostępne dla Usługobiorcy, a wszelkie złożone przez niego zamówienia oraz wysłane Zapytania, z wyjątkiem tych, co do których doszło już do zawarcia Umów Sprzedaży, zostają anulowane.

4.5. Usługodawca może rozwiązać umowę o Konto w każdym czasie, bez wskazywania przyczyn, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o Konto zostanie przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany na etapie rejestracji Konta.

4.6. Wypowiedzenie umowy o Konto przez Usługodawcę nie ma wpływu na obowiązek wykonania Umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu internetowego do czasu upływu terminu wypowiedzenia umowy o Konto.

  1. Odstąpienie od umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną

5.1. Usługobiorcy będącemu Konsumentem, który zawarł umowę za pośrednictwem Sklepu Internetowego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług, o których mowa w Regulaminie, w terminie 14-dni od jej zawarcia bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

5.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Usługobiorca będący Konsumentem musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, o których mowa w Regulaminie zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na przykład wysyłając pismo pocztą elektroniczną na adres; biuro@ozebiznes.pl lub wformie pisemnej na adres: ECONURT TRADE ul. Spokojna 12, 87-165 Cierpice

 5.3. Usługobiorca będący Konsumentem może skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik do Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe.

5.4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy o świadczenie Usług, o których mowa w Regulaminie wystarczy, aby Usługobiorca będący Konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5.5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

5.6 Przepisy niniejszego paragrafu o odstąpieniu od umowy stosuje się odpowiednio do Usługobiorcy będącego osobą fizyczną, zawierającego umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tego Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

  1. Postępowanie reklamacyjne

6.1. Usługobiorca ma prawo składać reklamacje w sprawie dotyczącej Usługi.

6.2. Reklamacja w sprawie Usługi może zostać złożona w dowolny sposób zapewniający doręczenie Usługodawcy oświadczenia woli Usługobiorcy w sprawie reklamacji, w szczególności poprzez przesłanie oświadczenia pocztą elektroniczną na adres Centrum

Obsługi Klienta: biuro@ozebiznes.pl lub w formie pisemnej na adres: ECONURT TRADE ul. Spokojna 12, 87-165 Cierpice

6.3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:

6.3.1. dane Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej),

6.3.2. przyczynę reklamacji.

6.4. Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z zasadami wynikającymi z rękojmi, o której mowa w przepisach Kodeksu Cywilnego.

  1. Dane osobowe

7.1. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Usługobiorców dostępne są na stronie https://ozebiznes.pl/polityka-prywatnosci/ w zakładce Polityka Prywatności.

  1. Prawa autorskie

8.1. Strona internetowa Sklepu Internetowego jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane wprost Usługobiorcy na podstawie niniejszego Regulaminu są zastrzeżone.

8.2. Usługobiorca może korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronach internetowych Sklepu Internetowego jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności poza określonymi w tych przepisach przypadkami zabronione są dokonywane w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy: reprodukcja, kopiowanie, przekazywanie, dystrybuowanie lub przechowywanie części lub całości zawartości strony internetowej Sklepu Internetowego, o ile nie zastrzeżono inaczej w Regulaminie.

8.3. Usługodawca na podstawie umowy o świadczenie Usług, o których mowa w Regulaminie udziela Usługobiorcy niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania przez Usługobiorcę z autorskich praw majątkowych do utworów zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu Internetowego jedynie w celu zawarcia Umowy Sprzedaży, lub umowy o świadczenia Usług, o których mowa w Regulaminie. Korzystanie ze strony internetowej Sklepu Internetowego i jej zawartości jest dozwolone dla potrzeb własnych i niekomercyjnych Usługobiorcy. Licencja ustaje automatycznie wraz z ustaniem umowy o świadczenie Usług, o których mowa w Regulaminie.

8.4. Usługodawca udziela zgody Usługobiorcy na drukowanie kopii lub wyciągów ze strony internetowej Sklepu Internetowego wyłącznie do własnego użytku Usługobiorcy, nie związanego z działalnością gospodarczą lub zawodową Usługobiorcy.

  1. Wymagania techniczne

9.1. Dostęp i korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe na platformach systemów operacyjnych pozwalających na korzystanie z sieci Internet i oprogramowania posiadającego funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML, na dowolnego typu komputerze spełniającym wymogi takich systemów operacyjnych oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych przy wykorzystaniu oprogramowania posiadającego funkcjonalności przeglądarek internetowych np. Microsoft Internet Explorer, Mozilla FireFox, Opera, Apple Safari (tylko wersja dla MacOS) oraz Google Chrome 23.X (tylko wersja dla MS Windows) bądź na urządzeniach mobilnych wyposażonych w oprogramowanie pozwalające na wyświetlanie Sklepu Internetowego na tych urządzeniach, w szczególności aplikacje o funkcjach przeglądarek internetowych dla urządzeń mobilnych. Wymagana minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.

  1. Postanowienia końcowe

10.1. Regulamin udostępniany jest Usługobiorcy pod adresem http://www.ozebiznes.pl/regulamin. przed zawarciem umowy, a także - na jego żądanie - w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca, w tym w szczególności jego pobranie, skopiowanie, ściągnięcie i zapisanie na dysku Usługobiorcy lub wydrukowanie.

10.2. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w tym umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną.

10.3. Regulamin może być zmieniony. Udostępnienie zmienionego Regulaminu następuje zgodnie z punktem 10.1 i ma zastosowanie do zamówień na Towary złożonych po jego udostępnieniu i złożeniu w toku składania zamówienia przez Usługobiorcę oświadczenia w przedmiocie zapoznania się z Regulaminem po jego zmianie, w szczególności zmiana Regulaminu nie ma zastosowania do zamówień składanych przed jego udostępnieniem, jak również do Usługi świadczonej drogą elektroniczną, z której Usługobiorca rozpoczął korzystanie przed jego udostępnieniem. W odniesieniu do Usług o charakterze ciągłym, w razie zmiany Regulaminu w trakcie okresu obowiązywania tej Usługi, zmiany Regulaminu wiążą Usługobiorcę, jeżeli nie dokona rozwiązania umowy w terminie 14 dni od dnia udostępnienia zmiany Regulaminu.

10.4. Usługobiorca poza prawem do składania reklamacji, o którym mowa w Regulaminie, ma także prawo do korzystania z innych roszczeń wynikających z przepisów prawa. Usługobiorca ma prawo do korzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:

(a) mediacji, w tym w przypadku Usługobiorcy będącego Konsumentem - mediacji mediatorów działających przy Inspekcji Handlowej;

(b) sądownictwa polubownego, w tym w przypadku Usługobiorcy będącego Konsumentem - stałych sądów polubownych przy Inspekcji Handlowej;

(c) w przypadku Usługobiorcy będącego Konsumentem - z pomocy miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów;

(d) w przypadku Usługobiorcy będącego Konsumentem - z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnej pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/

10.5. Usługodawca informuje Usługobiorcę na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek Usług świadczonych drogą elektroniczną.

10.6. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu Internetowego oraz zobowiązuje się usunąć bez zbędnej zwłoki nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego.

10.7. Usługobiorca ma prawo powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie lub Polityce Prywatności.

10.8. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

10.9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.03.2023r.

Design by KMprojekt.pl
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram